Skip links

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Цей договір між ТОВ «УКРТРІМЕКС», в подальшому «Постачальник», в особі директора Бабкова Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та користувачем послуг, в подальшому – «Замовник», з іншої сторони – це є договором про продаж товару і визначає основні умови надання послуг. Замовник, діючи з метою придбання товару, приймає умови цього договору (далі – «Договір») на наступних умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов’язується передати (поставити) у власність Покупця в обумовлений Договором строк обладнання (надалі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і оплатити його.

1.2. Найменування, комплектація, ціна за одиницю Товару визначаються у Додатку №1 до Договору, що є його невід’ємною частиною.

2. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість Договору складається з суми вартостей Товару, вказаних у видаткових накладних, які підписані Сторонами (далі – вартість Товару).

2.2. Розрахунки за Договором здійснюються наступним чином: Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100% від вартості, зазначеної у рахунку-фактурі, наданому Постачальником, на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначений у такому рахунку, протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дати підписання даного Договору Сторонами та надання рахунку-фактури Постачальником.

2.3. Порядок оплати на окрему партію Товару може бути змінений Сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

2.4. Платіж здійснюються в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перерахування суми, що підлягає оплаті, на рахунок Постачальника.

2.5. Датою виконання Покупцем зобов’язання з оплати за даним Договором вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

3.1. Строк поставки Товару за Договором становить не більше 10 (десяти) банківських днів після здійснення Покупцем передоплати, відповідно до п.2.2 даного Договору.

3.2. Умови поставки Товару: DDP – пункт поставки, відповідно до ІНКОТЕРМС-2010. Пунктом поставки є склад Покупця, що знаходиться за адресою: ___________________________________________________________________________________.

3.3. Умови та строки поставки окремої партії Товару можуть бути змінені Сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

3.4. Приймання-передача Товару за Договором проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, уповноваженим представником Покупця, та оформлюється шляхом підписання Сторонами Видаткової накладної на Товар в двох примірниках по одному для кожної зі Сторін. Постачальник  зобов’язується одночасно з Товаром передавати Покупцю документи на такий Товар (технічний паспорт, гарантійний талон, тощо), що стосуються Товару та підлягають передачі разом із ним, відповідно до Договору та/або законодавства України.

3.5. При здійсненні приймання-передачі Покупець приймає Товар:

а) за якістю – шляхом перевірки Покупцем якості Товару, а також отримання Покупцем оригіналу чи належним чином засвідченої копії документа, що підтверджує якість Товару, (в разі якщо підтвердження якості Товару передбачається стандартами, технічними умовами або іншою технічною документацією, яка встановлює вимоги до якості Товару).

б) за кількістю – відповідно до кількості, вказаної у видатковій накладній.

3.6. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент передачі вказаного Товару. Перехід ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження Товару від Постачальника до Покупця відбувається в момент передачі Товару Покупцю та підписання Сторонами Видаткової накладної на Товар.

4. ЯКІСТЬ, КОМПЛЕКТНІСТЬ, ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

4.1. Постачальник зобов’язаний поставити Товар Покупцеві у тарі або упаковці, які відповідають вимогам, встановленим актами чинного законодавства України та забезпечують схоронність Товару цього роду за звичайних умов транспортування та зберігання.

4.2. Постачальник гарантує, що переданий за цією угодою Товар виготовлений у відповідності зі стандартами та технічними умовами виробника, безпечний для життя і здоров’я людей.

4.3. Обладнання відповідає всім необхідним чинним на території України вимогам, що пред’являються до зазначеного Обладнання.

4.4. Гарантійний термін на апаратну частину Товару становить 12 (дванадцять) календарних місяців з дати поставки, якою Сторони погодились вважати дату підписання Видаткової накладної.

4.5. Під гарантійним обслуговуванням розуміється діагностика та безкоштовний ремонт несправного Товару. Акредитований Сервісний Центр залишає за собою право на відмову в задоволенні вимоги щодо заміни несправного Товару на аналогічний за технічними характеристиками Товар або грошову компенсацію. Список Акредитованих Сервісних Центрів доступний на сайті https://smartkasa.ua/.

4.6. Гарантійні зобов’язання не поширюються на комплектуючі Товару, в т.ч. перераховані нижче, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов’язана з розробкою Товару, а також на агрегати та вузли Товару, що мають природний знос або обмежений період експлуатації. Гарантійні зобов’язання також не поширюються на термопринтер, електронні накопичувачі пам’яті, акумуляторні батареї, елементи живлення, кришки та роз’єми,  сполучні кабелі, докстанції та блоки живлення, що додаються, носії різних інформаційних типів, упаковку. Двигун пристрою та його складові є витратним матеріалом і не підлягають заміні по гарантії.

4.7. Постачальник забороняє розкривати, змінювати конструкцію Товару, вносити зміни до характеристик, порушувати цілісність програмного забезпечення.

4.8. Постачальник та/або Акредитований Сервісний Центр не несе гарантійні зобов’язання у наступних випадках:

• якщо Товар використовувався не за його прямим призначенням;

 • використання Користувачем деталей, вироблених не підприємством-виробником або не призначених для використання з даним видом Товару, які були встановлені користувачем без згоди Постачальника;
 • в разі порушення умов експлуатації Товару, установки Товару, викладених в інструкції з експлуатації;
 • підключення користувачем до Товару механічного, електричного або електронного обладнання, що є несумісним;
 • якщо Товар має сліди спроб несанкціонованого розкриття, ремонту або обслуговування;
 • якщо дефект викликаний зміною конструкції та комплектності Товару, не передбаченої виробником;
 • якщо дефект викликаний дією непереборних сил, нещасними випадками, навмисними або необережними діями користувача або третіх осіб;
 • якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину Товару сторонніх предметів, речовин, рідини, комах;

• в разі відсутності або знищення серійного номера Товару, а також якщо серійний номер не зчитується.

4.9. Гарантійні Зобов’язання не поширюються на такі недоліки Товару:

 • механічні пошкодження, недоліки товарного вигляду і комплектності Товару, виявлені після передачі Товару Користувачу;
 •  ушкодження, викликані невідповідністю стандартам і рекомендаціям параметрів живлення телекомунікаційних, кабельних та інших засобів підключення Товару до мереж, пристроїв та інших подібних зовнішніх факторів;
 • ушкодження, викликані використанням нестандартних та (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, носіїв інформації різних типів і т.п.

4.10. Постачальник знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену Товаром людям, тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил або умов експлуатації, установки Товару, умисних або необережних дій користувача або третіх осіб.

4.11. Діагностика здійснюється в термін не більше 10 (десяти) банківських днів з дати надання Товару, технічного паспорта і гарантійного талона тощо на нього Акредитованому Сервісному Центру.

4.12. Гарантійний ремонт здійснюється в термін не більше 30 (тридцяти) банківських днів з дати підтвердження гарантійного випадку Постачальником та/або Акредитованим Сервісним Центром за результатами діагностики.

4.13. Товар, пошкоджений або, який втратив вид з вини користувача або третіх осіб, заміні не підлягає.

4.14. Транспортні витрати на доставку і повернення Товару на / з діагностики та ремонту несе Користувач за рахунок його власних коштів.

4.15. Гарантійний термін на відремонтований Товар призупиняється з дати виконання діагностики та підтвердження гарантійного випадку Постачальником та/або Акредитованим Сервісним Центром та поновлюється з дати поставки відремонтованого Товару, що зазначається у гарантійному талоні.

4.16. На Товар встановлюється програмне забезпечення (далі – ПЗ), власником якого є Постачальник. ПЗ передається Покупцю на підставі Ліцензійної угоди, розміщеної на сайті: https://smartkasa.ua/.

4.17. Покупець зобов’язується не відчужувати, не копіювати та не відтворювати ПЗ в цілому або частково, – не змінювати, не декомпілювати або іншим чином не вивчати технологію ПЗ для того, щоб отримати його вихідний код, а також жодним способом не передавати ПЗ або доступ до нього третім особам.

4.18. Постачальник має право на перевірку виконання Покупцем встановлених умов використання ПЗ.

4.19. З метою поліпшення використання ПЗ, Постачальник має право провадити будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу ПЗ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання прийнятих зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін своїх зобов’язань, що випливають з Договору та які призвели до заподіяння збитків іншій стороні Договору, винна сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки в повному обсязі понад неустойку, передбачену Договором. Під збитками слід розуміти проведені прямі витрати, що були понесені стороною задля виконання цього Договору, втрата або пошкодження Товару, що виникли в результаті порушення умов Договору винною стороною.

5.3. Постачальник не несе відповідальності за:

 • неправомірні дії, вчинені в Покупцем з використанням Товару;
 • неналежне складання електронного документу, звіту, чеку, який створено з використанням Товару;
 • помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов’язані з роботою Товару;
 • помилки або перерви в роботі Інтернет-провайдера Покупця;
 • помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Покупця;
 • інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх  провайдерів інформаційно комунікаційних послуг;

5.4. Постачальник не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Товару, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі будь-яких спорів та/або розбіжностей між Сторонами у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням умов Договору та/або будь-яким його порушенням, припиненням дії або не чинністю, Сторони вживають максимальних заходів задля вирішення такого спору шляхом переговорів.

6.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, то будь-яка Сторона спору має право передати його на розгляд Господарського суду згідно із встановленою чинним законодавством України підсудністю спорів.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Конфіденційною інформацією в рамках Договору є вся інформація, яку одна Сторона отримує від іншої Сторони, яка стала відома Сторонам, або отримана Сторонами від інших сторін будь-яким іншим чином, у зв‘язку з укладанням та виконанням Договору. Крім того для цілей Договору конфіденційною вважається інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона і цілому або у певній формі і сукупності її складових, є невідомою та легкодоступною для осіб, які за звичай мають справу з даним видом інформації, у зв’язку з цим має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів, які вживаються Сторонами відносно охорони її секретності. Також до конфіденційної інформації належить інша інформація, яка не складає комерційну таємницю у відповідності з законодавством України, однак, у відношенні якої Сторонами було заявлено про те, що вона є конфіденційною.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, на весь період їх дії, що підтверджуються у встановленому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін, та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони зобов’язується виконувати Договір та вести пов’язану з ним діяльність у відповідності з найвищими етичними стандартами нестерпності щодо хабарництва та корупції, забезпечувати та не завдавати шкоди репутації іншій Стороні.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін відповідно до укладеної ними додаткової угоди до Договору.

11.2. Постачальник має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та ціну за одиницю Товару та умови постачання Товару, за умови попередження Покупця. Попередження  Покупця вважається таким, що виконано належно, у разі повідомлення про нього за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі https://smartkasa.ua/

11.3. Сторони домовилися, що увесь документообіг, що стосується виконання даного Договору, може здійснюватися в електронному вигляді. Електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

11.4. Специфікації (інші Додатки) до цього Договору є його невід’ємною частиною і дійсні з моменту їх прийняття Сторонами згідно з пунктом 11.2. Договору або з  моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.4. цього Договору.

11.5. У всьому, що не врегульовано Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.6. За необґрунтовану відмову, ухилення від оплати товарів Покупець виплачує Постачальникові за вимогою останнього штраф у розмірі 25 % суми заборгованості за Товар.

12.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1 Уповноважені особи Сторін надають добровільну згоду на обробку власних персональних даних, в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних, та інших документах, що стосуються виконання цього Договору. Підписи у Договорі та вказаних документах уповноважених осіб Сторін означають однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що уповноважена особа кожної із Сторін ознайомлена зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та метою обробки персональних даних.

8. Реквізити

Оператор
ТОВ «УКРТРІМЕКС»

Юридична адреса: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19, кв. 9

Фактична адреса: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-А, оф. 202

код ЄДРПОУ: 30965482

IBAN UA943220010000026002390000218

Банк: АТ “УНIВЕРСАЛ БАНК”

e-mail: sale@smartkasa.ua
Телефон підтримки: 0 800 312371

ІПН 309654826595

Директор: Д. В. Бабков

Додаток № 1 до Договору публічної оферти купівлі-продажу АПК «Смарт Каса»
Специфікація Товару
Апаратно-програмний комплекс «Смарт Каса»
Ціна за од., грн. з ПДВ – 19 900,00 грн
 
Комплектація

Android POS-термінал WPOS-3 – 1 шт.

 • процесор CPU Qualcomm Quad-Core 1.2 GHz
 • пам’ять 1GB DDR3,8GB Flash
 • екран 5,5” Capacitive Touch Screen
 • зв’язок 2G/3G/4G(LTE) + WiFi + Bluetooth
 • вбудований GPS модуль
 • основна камера для сканування 5MP, Auto Focus
 • швидкий принтер
 • роз’єм Micro USB
 • слот SIM
 • слот SAM
 • зчитувач магнітних карт

Акумуляторна батарея 6000 mAh – 1 шт.

Кабель USB, перехідник 5V/2A – 1 шт.

Додаток № 1.1 до Договору публічної оферти купівлі-продажу АПК «Смарт Каса»
Специфікація Товару
Digital POS-термінал “Смарт Каса”
Ціна за од., грн. з ПДВ – 13 900,00 грн
Комплектація

Android POS-термінал WPOS-3 – 1 шт.

 • процесор CPU Qualcomm Quad-Core 1.2 GHz
 • пам’ять 1GB DDR3,8GB Flash
 • екран 5,5” Capacitive Touch Screen
 • зв’язок 2G/3G/4G(LTE) + WiFi + Bluetooth
 • вбудований GPS модуль
 • основна камера для сканування 5MP, Auto Focus
 • швидкий принтер
 • роз’єм Micro USB
 • слот SIM
 • слот SAM
 • зчитувач магнітних карт

Акумуляторна батарея 6000 mAh – 1 шт.

Кабель USB, перехідник 5V/2A – 1 шт.

Додаток № 1.2 до Договору публічної оферти купівлі-продажу АПК «Смарт Каса»
Специфікація Товару
Примірник комп’ютерної програми “Програмний комплекс Смарт Каса”
Ціна за од., грн. з ПДВ – 6 000,00 грн
 
Комплектація

Програмний комплекс Смарт Каса

Сервісна підтримка