Skip links

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є пропозицією укласти публічний Договір (публічна оферта) про надання доступу до онлайн сервісу  (далі – Договір).

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Користувачів).

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 1.2. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт)

Пропозиція (публічна оферта)

Наведений нижче текст Договору про надання послуг Замовникам (далі – Користувачі), які постійно або тимчасово проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРТРІМЕКС”, в особі директора Бабкова Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Оператор):  

1. Предмет договору

1.1. Цей договір регламентує відносини у сфері послуг з надання  доступу до онлайн-сервісу “Смарт Каса” (далі – Послуги) між Користувачем та Оператором. Оператор надає Користувачу можливість доступу Користувача до Послуги (доступ до Сервісу, з певним набором функцій) за допомогою мережі Інтернет. У деяких випадках доступ до Послуги або її окремих елементів може бути обмежений у зв’язку з вимогами чинного законодавства. 

1.2. Договір-оферта вважається укладеним з моменту внесення Користувачем грошових коштів за надані послуги згідно одного з тарифів, встановлених Оператором на власному веб-сайті (далі – «Абонентська плата»). Цей Договір є укладеним між Оператором і Користувачем з моменту підтвердження початку користування послугою у вигляді внесення абонентської плати (ч. 2 ст. 640, ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). З умовами цього договору в електронному вигляді Користувач ознайомлюється на сайті Оператора https://smartkasa.ua/.

2. Умови та порядок користування послугами

2.1. Доступ Користувача до Послуги надається на території України після внесення передоплати Користувачем згідно вартості обраного ним одного з тарифних планів, встановлених Оператором на власному веб-сайті. За межами території України наповнення Тарифного плану змінюється та відрізняється від наповнення Тарифних планів встановлених Оператором на веб-сайті https://smartkasa.ua/.

2.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Оператор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір і / або функціонал Послуги.

2.3 Доступ Користувача до Послуги відбувається за допомогою веб-сайту Оператора https://smartkasa.ua/.

2.3.2. На веб-сайті Оператора, Користувач повинен виконати авторизацію (реєстрацію) у білінговій системі Оператора, яка відбувається наступним чином:

2.3.2.1. У з’явившомуся віконці вводу номеру телефону Користувач повинен вказати діючий власний номер мобільного телефону, після чого на вказаний номер мобільного телефону Користувач отримує текстове повідомлення (sms-повідомлення, або повідомлення за допомогою додатку Viber) з унікальним шестизначним кодом, який потрібно ввести у відповідне віконце вводу шестизначного коду.

2.3.2.2. Після виконання авторизації Користувач повинен обрати підписку на оптимальний для нього тарифний план для подальшого доступу до Послуги.

2.3.2.3. Після обрання оптимального тарифного плану Користувач сплачує його вартість за допомогою онлайн-банкінгу, термінальних систем чи іншого способу електронної оплати грошових коштів у сумі, достатній для надання послуг до кінця діючого календарного місяця.

2.4. Доступ Користувача до Послуги надається на наступних умовах: тестовий період до тарифного плану “Тестовий” надається за вибором Користувача при первинній реєстрації згідно з п. 2.2 на 14 днів. Вартість наступного тарифного плану “Бізнес” складає 190,00 (сто дев’яносто) гривень за одну касу та може змінюватися Оператором у безумовному порядку шляхом сповіщення Користувачів за допомогою власного сайту https://smartkasa.ua/. Наприкінці дії тарифного плану “Тестовий”, у разі відсутності відмови Користувача у подальшому наданні послуг або самостійної зміни Користувачем тарифного плану, користування Користувачем Послугою в подальшому відбувається на платній основі автоматично за тарифним планом “Бізнес”. Про це Користувач надає свою згоду з початку користування тарифним планом “Тестовий”. Обладнання не може працювати без з’єднання з кабінетом, тому тариф повинен постійно бути активним для роботи всіх функцій пристрою і кабінету.

2.5 Користувач виконанням дій, передбачених п. 1.2 Договору підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого в якості мінімально дозволеного в Україні для доступу до сервісу-програмного забезпечення і для можливості здійснення оплати за надані Оператором Послуги. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматися від доступу до Послуги і від здійснення оплати за його. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов цього пункту Договору фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Оператор не несе відповідальності за законність доступу до Послуги Користувачем / фізичною особою. Якщо з будь-якої причини (окрім як з вини Оператора) Користувач не користується наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

2.6. Використання Користувачем Послуги, будь-яких її служб і функцій означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору та безумовне прийняття його умов та зобов’язань, покладених на Користувача за цим Договором. Факт використання Користувачем Послуги, будь яких її служб і функцій, а також внесення абонентської плати за цим Договором за Послугу є повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору, незнання яких не звільняє Користувача від відповідальності за їх недотримання.

2.7. Користувач зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами. Використання Послуги після будь-яких змін у Договорі означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

2.8. Оператор залишає за собою право на свій особистий розсуд змінювати і (або) доповнювати Договір в будь-який час, попередньо повідомивши Користувача про такі зміни за 10 календарних днів до початку дії нових змін на сайті Оператора, якщо інше прямо не вказано в цьому Договорі. Чинна редакція Договору доступна на сайті Оператора за адресою https://smartkasa.ua/.

2.9. Якщо Користувач не згоден дотримуватись умов цього Договору він зобов’язаний припинити користування Послугою і повідомити про факт припинення користування Оператора.

2.10. Якщо після розміщення повідомлення про зміну умов Договору Користувач не звернувся до Оператора із заявою про розірвання договору та оплатив послуги Оператора за місяць, з якого введені в дію нові тарифи, то вважається, що своїм мовчанням і діями Користувач погодився з новими умовами договору і прийняв на себе зобов’язання по дотриманню нової редакції Договору.

3. Умови та порядок сплати послуг

3.1. За надання Послуг за цим Договором у складі одного тарифного плану на постійній основі Користувач сплачує абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем (період 30 (тридцять) днів з моменту оплати), та залежить від вартості обраного Користувачем тарифного плану і підлягає надходженню на розрахунковий рахунок авансовим платежем з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами. Оплата за послуги може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача (окрім Разового доступу), але з його попередньої згоди на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо, згідно з правилами і умовами банку та / або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «Оплатити» при встановленні та оплаті послуг за допомогою онлайн-банкінгу. Автоматичне списання грошових коштів за послуги Оператора відбувається систематично, відповідно до вартості обраного Користувачем тарифного плану. У разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання буде здійснюватися до моменту успішного списання коштів. Користувач може в будь-який момент скасувати подальше автоматичне списання в особистому кабінеті на веб-сайті Оператора, або звернувшись до служби технічної підтримки Оператора на електронну адресу, вказану в преамбулі справжнього Договору.

3.2. У разі ненадходження абонентської плати в повному обсязі в якості передоплати за Договором, надання Послуги Користувачу автоматично припиняється. Відновлення надання Послуги відбувається автоматично, з моменту надходження абонентської плати в повному обсязі.

3.3. Для користування послугами за цим Договором Користувачу необхідно вибрати відповідний тарифний план і спосіб оплати (оплата через платіжну систему, онлайн банкінг, і т.д.) і провести оплату згідно обраного тарифного плану.

3.4. Користувач зобов’язаний в повному обсязі сплатити вартість разового доступу до сервісу Оператора.

3.5. Вартість тарифних планів для користування послугами та їх зміст (у тому числі швидкість послуги доступу в мережу Інтернет, кількість функціоналу, доступного в рамках обраного тарифного плану тощо) можуть бути в односторонньому порядку змінені Оператором без спеціального повідомлення про це Користувача .

3.6. Користувач підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за послуги, якщо такі будуть встановлені.

3.7. Користувач самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідного переліку послуг, визначених Оператором в обраному Користувачем тарифному плану. Якщо з якої-небудь причини (окрім як з вини Оператора) Користувач не користується наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином. 

3.8. Оператор протягом 3 днів після отримання оплати від Користувача за роботи (послуги) згідно цього Договору, надсилає Користувачу підписаний акт здачі-приймання послуг за допомогою електронних засобів зв’язку. Користувач зобов’язаний протягом 3 днів підписати зазначений акт та направити Оператору, або мотивовану відмову від прийняття послуг за допомогою електронних засобів зв’язку. Якщо протягом 3 днів Користувач не направляє мотивовану відмову або не підписує акт та не направляє їх Оператору, послуги вважаються наданими належним чином.

4. Права та обов’язки Оператора

4.1. Обов’язки Оператора полягають виключно в забезпеченні надання технічної можливості отримання Користувачем доступу до Послуги, в межах території України і для IP адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цим Договором. Оператор має право доводити до відома Користувача інформаційні повідомлення.

4.2. Оператор залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь яку опубліковану в Послузі інформацію, а також будь-які елементи і складові частини Послуги, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Послуги в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Оператор не відповідає за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачу такими діями.

4.3. Оператор має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Послуги, в будь-який час змінювати справжній Договір в односторонньому порядку, без отримання згоди Користувача.

4.4. Оператор має право доводити до відома Користувача інформаційні повідомлення. Доведення інформації Користувачу може здійснюватися у вигляді повідомлень як email, так і на мобільний телефон, а також у вигляді телефонних дзвінків на зазначені Користувачем номери телефонів або повідомлення за допомогою додатку Viber та e-mail, вказані при укладенні цього Договору.

4.5. Оператор зобов’язується:

4.5.1. Не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;

4.5.2. Не описувати або пропагандувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції та керівництва по здійсненню злочинних дій;

4.5.3. Не розміщувати в Послуги будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об’єкти результатів інтелектуальної діяльності.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач зобов’язується використовувати надані йому Послуги тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України і прав та законних інтересів Оператора і правовласників, а також своєчасно і в повному обсязі вносити абонентську плату за користування послугами за цим Договором.

5.2. Користувач, здійснюючи користування послугами, дає Оператору свою згоду на отримання інформаційних повідомлень будь-якого роду. Така інформація може бути отримана Користувачем у вигляді телефонних дзвінків,  повідомлень на мобільний телефон або e-mail Користувача.

5.3. Доступ до Сервісу в рамках надання Послуги надається відповідно до необхідних для використання Послуги технічними вимогами. Приступаючи до використання Послуги, Користувач беззастережно погоджується, що він згоден вчинити всі дії, необхідні для доступу до Послуги, зазначені Оператором в цьому Договорі.

5.4. Усі питання, що стосуються придбання та налаштування відповідного обладнання і програмних продуктів для користування послугами за цим Договором вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, та Оператор не несе відповідальності за ці дії Користувача або третіх осіб.

5.5. Користувач підтверджує і погоджується, що Послуга доступна Користувачу тільки з використанням обладнання, підключеного до мережі Інтернет. Послуги можуть бути недоступні або мати обмежену функціональність при використанні пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Послуги, які визначено Оператором і вказано в цьому Договорі.

5.6. Користувач зобов’язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на стабілізацію роботи Послуги, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Послуги, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Оператора та / або третіх осіб. Оператор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Послуги або до окремих функцій Послуги, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем цього Договору та / або законодавства.

5.7. Користувач зобов’язаний надавати при укладенні договору точну, актуальну та повну інформацію про себе (далі – “Персональна інформація”). Користувач розуміє і погоджується з тим, що Персональна інформація буде використовуватися Оператором (їх співробітниками) у зв’язку з наданням Послуги, її використанням Користувачем та забезпеченням належної роботи Послуги, інформаційним забезпеченням Користувача, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку Оператора, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Послуги та послуги доступу в мережу Інтернет, проведення опитувань про будь-які аспекти роботи Послуги, стягнення заборгованості, як Оператором, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональної інформації обмежується строком, рівним терміну користування Послугою і 3 (трьома) роками після закінчення останнього факту доступу Користувача до Послуги, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Оператор зобов’язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.

5.8. Користувач зобов’язаний при зміні своєї Персональної інформації, яку він надав при укладанні Договору, повідомити про таку зміну Оператора, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.

5.9 Користувач має право припинити дію цього Договору, попередивши Оператора про факт розірвання та про припинення користування послугою.

5.10. Користувач зобов’язаний використовувати отриману з Послуги інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям. 5.11. Користувач зобов’язується не робити спроби по відключенню чи іншому втручанню в будь які технічні засоби захисту Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ній, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Послуги.

5.12. Користувач зобов’язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Послуги, а також не використовувати Послугу і результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ній, в комерційних цілях.

5.13. Користувачу при використанні Послуги забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Користувачу на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

5.14. Користувач зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

5.15. Користувач підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови цього Договору і приймає їх, а також що Оператор залишає за собою право видаляти з Послуги будь-який функціонал без повідомлення Користувача.

5.16. Оператор має право заблокувати Користувачу доступ до Послуги та / або облікового запису та / або функціоналу (у тому числі оплаченим) у разі порушення Користувачем умов цього Договору або у випадку, якщо Оператор вважатиме дії Користувача шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Послуги, підрив репутації Послуги або бренду, DOC-атаки і т.п. Кошти, сплачені Користувачем за користування Послугою, в даному випадку поверненню не підлягають, а рахунок Користувача блокується.

6. Захист інформації. Персональні дані

6.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.
6.2. Оператор зобов’язується унеможливити доступ до хмарного сервісу сторонніх осіб.
6.3. При реєстрації на Сервісі на web-сайті https://cabinet.smartkasa.ua Користувач вважається таким, що безумовно прийняв положення Політики конфіденційності щодо всіх персональних даних, а також тих, які будуть надані чи передані будь-яким іншим способом під час користування Послугою. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цього Договору.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває юридичної сили: для Оператора – з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі Сервісу, для Користувача – з моменту прийняття його Користувачем, та має необмежений термін дії.
7.2. Цей Договір може бути розірваний:

7.2.1. За ініціативою Оператора – у випадках, передбачених цим Договором, а також у випадку припинення Оператором надання доступу до Сервісу «Смарт Каса» (відкликання публічної пропозиції);

7.2.2. За ініціативою Користувача – в будь-який момент шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення.

7.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до дати його припинення.
7.4. Оператор має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі Смарт Каса https://smartkasa.ua/.
7.5. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи онлайн-сервіс в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент використання Користувачем Послуг.
7.6. Користувач надає Оператору право та свою беззаперечну згоду надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, Послуг, та/або послуги або іншу інформацію.
7.7. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.
7.8. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
7.9. Пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ. Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або сервісів та доступу до них.

8. Реквізити

Оператор
ТОВ «УКРТРІМЕКС»

Юридична адреса: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19, кв. 9

Фактична адреса: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-А, оф. 202

код ЄДРПОУ: 30965482

IBAN UA943220010000026002390000218

Банк: АТ “УНIВЕРСАЛ БАНК”

e-mail: sale@smartkasa.ua
Телефон підтримки: 0 800 312371

ІПН 309654826595

Директор: Д. В. Бабков

Додаток № 1 до Договору публічної оферти про надання послуг
Тарифи Оператора онлайн – сервісу доступу до пакетів послуг «Смарт Каса»

Сервісна підтримка